Badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016
Pełnomocnik Wspólnika Spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. z siedzibą w Kobyłce zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za okres od 01.01. 2016 r. do 28.11.2016 r. tj. sporządzonego na dzień poprzedzający wstrzymanie postępowania likwidacyjnego oraz sprawozdania finansowego za okres 29.11.2016 r. do 31.12.2016 r., a także do sporządzenia pisemnych opinii wraz z raportami biegłego rewidenta z badania tych sprawozdań.

treść ogłoszenia