Badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016
Pełnomocnik Wspólnika Spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Kobyłce zaprasza uprawnione podmioty do składania pisemnych ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z raportem biegłego rewidenta z badania tego sprawozdania.

treść ogłoszenia

Postępowanie zakończone bez rozstrzygnięcia.
Zmieniony ( 02.12.2016. )