O Firmie


Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych od dnia 1.05.2008r., zgodnie z Aktem Komercjalizacji jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych funkcjonuje jako spółka kapitałowa pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jedynym Wspólnikiem Spółki jest Skarb Państwa.
Spółka wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była jednostka badawczo-rozwojowa, bez względu na charakter prawny tych stosunków.
Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000302817.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 6.300.000zł.
Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.
Pierwszym Prezesem jednoosobowego Zarządu Spółki Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. został Dyrektor Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Pan Andrzej T. Machniewski.
Od 28.06.2013 do 31.08.2015 Prezesem Zarządu Spółki był Pan Stanisław Pituch.
Od dnia 1.09.2015 r. w związku z postawieniem Spółki w stan likwidacji, Likwidatorem został Pan Marek Pyka.
Od dnia 5.11.2015 r. funkcję Likwidatora powierzono Panu Jerzemu Mikke.
Z dniem 9.05.2016 r. na Likwidatora Spółki został powołany Pan Jan Dudkiewicz.
Z dniem 29.11.2016 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło Uchwałę o wstrzymaniu postępowania likwidacyjnego Spółki i o kontynuowaniu przez nią działalności.
Prezesem Zarządu Spółki, zgodnie z Uchwałą Nr 3 NZW, został Pan Jacek Kazimierski.
Zasady funkcjonowania, uprawnienia i zakres działania Spółki określa Akt Założycielski Spółki.
Spółka jest usytuowana na terenie miasta Kobyłka odległego o 18 km od Warszawy.

Prekursorem Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. było Centralne Biuro Konstrukcyjne Urządzeń Budowlanych (CBKUB) powołane Zarządzeniem Ministra Przemysłu Ciężkiego z dnia 15 grudnia 1951roku, które od chwili powołania podjęło pionierskie prace w zakresie konstrukcji i wdrożeń do przemysłu maszyn i urządzeń niezbędnych do odbudowy kraju ze zniszczeń wojennych.
Przez szereg kolejnych lat funkcjonowania, CBKUB przyczyniło się w znaczny sposób do rozwoju przemysłu maszyn budowlanych rozwijając i unowocześniając bazę projektową, badawczą i produkcyjną.
W 1972 r. w związku z zachodzącymi zmianami w branży maszyn budowlanych CBKUB zostało przekształcone w Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Maszyn Budowlanych z Zakładami Doświadczalnymi w Kobyłce i w Bielsku-Białej.
W związku z koniecznością prowadzenia coraz trudniejszych prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie żurawi samojezdnych w oparciu o dotychczasowy potencjał kadrowy i materialny, Zarządzeniem Nr 8/77 Zjednoczenia Przemysłu Maszyn budowlanych z dnia 20 VII 1977r, wydanym na podstawie Zarządzenia Nr 27 Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 1977r. w sprawie utworzenia PIMB, został powołany Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych (PIMB) przejmując w pełni potencjał i dorobek Ośrodka Badawczo-Rozwojowego, co w znaczny sposób ugruntowało jego pozycję w branży oraz wśród jednostek badawczo-rozwojowych w kraju. Przez wiele lat Instytut był zapleczem naukowo-badawczym dawnego Zjednoczenia Przemysłu Maszyn Budowlanych "Bumar".


Spółka jest producentem finalnym pojazdów specjalnych przeznaczonych dla ratownictwa technicznego głównie w komunikacji miejskiej - żurawi ratowniczych TRAM, pomostów roboczych MONTRAKS, wozów pogotowia torowego POTEKS i wozów transportowych TRANSKAB.
W celu usprawnienia zarządzania i dostosowania działalności Firmy do potrzeb rynku z dniem 1.01.2004 roku Zakład Doświadczalny w Biskupcu został wyłączony ze struktury organizacyjnej Instytutu i na jego bazie utworzono spółkę prawa handlowego, działającą pod firmą Zakład Doświadczalny PIMB Sp. z o.o. (od dnia 10.06.2013 Zakład Doświadczalny BISKUPIEC Sp. z o.o.), w której posiadamy 100% udziałów. Spółka w Biskupcu zajmuje się rozwojem i produkcją seryjną zespołów elektromechanicznych przeznaczonych dla obronności kraju, głównie do wyrobów techniki pancernej.

Zmieniony ( 06.12.2016. )