Posiedzenie Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji
Rada Zarządzająca ds. Certyfikacji zebrała się na posiedzeniu w dniu 4. listopada 2010 r. Obrady prowadził Przewodniczący Rady – Prezes Urzędu Dozoru Technicznego p. Marek Walczak.
Przedmiotem posiedzenia były następujące tematy:
  • zmiana regulaminu działania Rady,
  • ocena działalności Instytutu jako jednostki certyfikującej i notyfikowanej,
  • zasady zachowania bezstronności i niezależności w certyfikacji,
  • opinia nt. nowego cennika i ekonomiczny aspekt usług certyfikacyjnych.
Rada pozytywnie oceniła działalność Instytutu w dziedzinie oceny zgodności.