Nieodpłatne nabycie udziałów

Zarząd
Przemysłowego Instytutu
Maszyn Budowlanych Sp. z o.o.
z siedzibą w Kobyłce, 05-230 Kobyłka ul. Napoleona 2

działając na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz.1397 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 29 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy, ustalania liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników (Dz.U. z 2003 r. Nr 35, poz. 303)

wzywa uprawnionych pracowników do złożenia pisemnych oświadczeń o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów

w terminie do dnia 03.11.2008r. w siedzibie Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Kobyłce, ul. Napoleona 2 w Sekretariacie Prezesa Zarządu.
Oświadczenie może być również przesłane listem poleconym.

Zgodnie z art. 2 pkt 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przez uprawnionych pracowników rozumie się:

 1. osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanej jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych, tj. w dniu 01.05.2008r. pracownikami tej jednostki badawczo-rozwojowej,
 2. osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanej jednostki badawczo-rozwojowej z rejestru przedsiębiorców były stroną umowy o zarządzanie jednostką badawczo-rozwojową, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981 ),
 3. osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanej jednostce badawczo-rozwojowej, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników.
 4. osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w jednostce badawczo-rozwojowej podlegającej prywatyzacji zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 Kodeksu pracy.

Niezłożenie oświadczenia w podanym terminie powoduje utratę prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów.

Oświadczenie uprawnionego pracownika zawiera:

 1. imię i nazwisko oraz imię ojca uprawnionego pracownika,
 2. numer ewidencyjny PESEL,
 3. serię i numer dowodu tożsamości,
 4. miejsce zamieszkania i adres,
 5. zamiar nieodpłatnego nabycia udziałów od Skarbu Państwa,
 6. datę złożenia oświadczenia,
 7. podpis uprawnionego pracownika.

Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.

Łącznie z oświadczeniem o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów uprawniony pracownik składa pisemne oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia udziałów (lub akcji ) w innej spółce.

Lista uprawnionych pracowników zostanie wywieszona w dniu 03.12.2008r. w siedzibie Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. na tablicy ogłoszeń w budynku Zarządu Spółki, na okres miesiąca.

Reklamacje dotyczące pominięcia uprawnionego na liście lub sprostowania okresu zatrudnienia w jednostce badawczo-rozwojowej należy składać w formie pisemnej do dnia 03.01.2009r. w siedzibie Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych Sp. z o.o. w Kobyłce ul. Napoleona 2 w Sekretariacie Prezesa Zarządu. Do reklamacji należy dołączyć dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 pkt. 5 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, bądź poświadczające okres zatrudnienia w jednostce badawczo-rozwojowej.

Reklamacje będą rozpatrywane w formie pisemnej w terminie 14 dni od daty ich złożenia.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Spółka poinformuje wnoszącego na piśmie.

Zbywanie udziałów uprawnionym nastąpi po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych udziałów na zasadach ogólnych, o czym uprawnieni zostaną poinformowani odrębnymi ogłoszeniami.

PROJEKT OŚWIADCZENIA o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów
PROJEKT OŚWIADCZENIA o zamiarze nieodpłatnego nabycia udziałów


 

Zmieniony ( 18.09.2008. )