Komercjalizacja Przemysłowego Instytutu Maszyn Budowlanych

Decyzją Ministra Skarbu Państwa Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych został skomercjalizowany i przekształcony w spółkę kapitałową pod firmą Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych Sp. z o.o., której 100% udziałów posiada Skarb Państwa.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod Nr KRS 0000302817.

Zmiana formy prawnej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002r., Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.) nastąpiła od dnia 1.05.2008r.

Z dniem 1.05.2008roku, zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji, Spółka wstąpiła we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem była jednostka badawczo-rozwojowa Przemysłowy Instytut Maszyn Budowlanych i została jej następcą prawnym.

Spółką zarządza i ją reprezentuje jednoosobowy Zarząd w osobie Andrzeja T. Machniewskiego.

Spółce nadano numer REGON:141384698, NIP 125-00-00-237 pozostaje bez zmian.

Numer rachunku bankowego: BANK PEKAO SA O/Wołomin 38 1240 6074 1111 0000 4999 2487.

Zmieniony ( 20.06.2008. )